Francisco ASSIS : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Portugalia)

Przewodniczący 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie stawiania czoła kurczeniu się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się  
- AFET_AD(2017)603109 -  
-
AFET 
OPINIA W kierunku europejskiej unii energetycznej  
- AFET_AD(2015)565044 -  
-
AFET 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz  
- TRAN_AD(2018)627581 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) PT  
 

Assegurar que as fronteiras externas da UE são geridas de forma eficaz constitui uma prioridade. Fronteiras externas seguras são vitais para garantir uma livre circulação genuína no espaço Schengen. A Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras tem um importante papel a desempenhar no apoio e na ajuda para coordenar o trabalho dos Estados-Membros a esse respeito.

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) PT  
 

O grupo S&D está comprometido em lutar por um ambiente digital justo e em melhorar este novo mundo digital. Este regulamento sobre plataformas online será outra peça no quebra-cabeças de uma Europa digital que deve funcionar para todos. As plataformas online, em muitos casos, multiplicaram a escolha e levaram a preços mais atraentes para os consumidores. Além disso, permitem muitas vezes aos utilizadores de pequenas empresas venderem facilmente os seus bens e serviços em toda a Europa, trazendo benefícios tangíveis para as nossas PME. Este Regulamento é um grande passo na direção correta. Vai começar a ser aplicado diretamente nos Estados-Membros já no próximo ano, pelo que as nossas empresas e consumidores começarão a ver muito em breve os benefícios de uma economia online mais justa.

Program „Wymiar sprawiedliwości” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) PT  
 

Esta nova proposta apoiará os cidadãos, as organizações da sociedade civil, os jornalistas e as pequenas e médias empresas em litígios relacionados com as violações do Estado de Direito, os princípios democráticos e os direitos fundamentais. Tem por isso o meu voto favorável.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wzmocnienia strategii UE na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego  
- P8_DCL(2015)0024 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Data otwarcia : 24-06-2015
Termin : 24-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 34 - 25-09-2015
Oświadczenie pisemne przeciwko przemocy podczas meczów piłki nożnej i innych wydarzeń sportowych  
- P8_DCL(2015)0002 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Elena VALENCIANO , Marc TARABELLA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Mercedes BRESSO , Aldo PATRICIELLO , Alessandra MORETTI , Dietmar KÖSTER , Virginie ROZIÈRE , Eric ANDRIEU , Ismail ERTUG , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Izaskun BILBAO BARANDICA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Javier NART , Merja KYLLÖNEN , Stefan ECK , Ivo VAJGL , Marijana PETIR , Francisco ASSIS , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Clara AGUILERA , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ernest URTASUN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ  
Data otwarcia : 12-01-2015
Termin : 12-04-2015
Liczba sygnatariuszy : 142 - 17-04-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe