Hannu TAKKULA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 27-04-2015 / 28-02-2018 : Suomen Keskusta (Finlandia)

Deputowani 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 01-02-2017 / 14-01-2018 : Komisja Kontroli Budżetowej

Zastępstwo 

 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 29-04-2015 / 18-01-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 29-04-2015 / 28-02-2018 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 01-09-2015 / 28-02-2018 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 02-09-2015 / 28-02-2018 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 19-01-2017 / 06-02-2017 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2017 / 28-02-2018 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczącego negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem  
- INTA_AD(2018)615448 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych  
- CONT_AD(2017)599570 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego  
- CONT_AD(2017)599625 -  
-
CONT 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.  
- AGRI_AD(2018)612377 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie słabiej rozwiniętych regionów UE  
- AGRI_AD(2018)612186 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- AGRI_AD(2018)612259 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje FI  
 

Talousarvioon liittyvässä keskustelussa suurin helposti säästettävä kuluerä syntyisi siirtymisellä yhteen istuntopaikkaan. Tästä aiheutuu vuosittain merkittävä kuluerä, joka olisi helposti leikattavissa.

Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) EN  
 

I voted in favour of this report because violence against women and domestic violence are still very much present in today’s world, including within the borders of the European Union. It is important to do everything in our power to help the victims, bring perpetrators to justice and prevent any future instances of violence. It is one of the crucial steps on the way to achieving gender equality within the European Union.

Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (A8-0269/2017 - Maria Arena) FI  
 

Mietintö pääpiirteissään sisältää kannatettavia elementtejä, mutta kauppapolitiikan kestävyyden ei tulisi perustua ainoastaan EU:n jäsenmaiden yrityksiä koskevaan sääntelyyn, vaan ideaalia olisi luoda globaalit säännöt, jotka sitovat kaikkia yrityksiä. Luomalla yksinomaan eurooppalaista sääntelyä vahingoitamme eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Globaalien arvoketjujen säänteleminen edellyttää globaaleja sääntöjä. Tästä syystä en voi hyväksyä mietintöä kokonaisuutena.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie upamiętnienia ofiar Holokaustu i wsparcia dla utworzenia Centrum Pamięci o Holokauście – Babi Jar  
- P8_DCL(2016)0136 - Wygasła  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 135 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie dzieci będących ofiarami przemocy, wykorzystywania i złego traktowania  
- P8_DCL(2016)0107 - Wygasła  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 38 - 04-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie dyskryminacji w sporcie  
- P8_DCL(2016)0098 - Wygasła  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 76 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie