Jean-Pierre AUDY : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 10-02-2010 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 13-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
 • 25-01-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-09-2009 / 16-05-2010 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 17-05-2010 / 12-09-2010 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
 • 17-05-2010 / 24-01-2013 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego EBI za 2009 r.  
- CONT_AD(2011)452578 -  
-
CONT 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na sektor obrony w państwach członkowskich UE  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe