Nedzhmi ALI : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (Bułgaria)

Wiceprzewodniczący 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Budżetowa
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kontroli Budżetowej

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych  
- BUDG_AD(2018)626966 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013  
- BUDG_AD(2018)625573 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej  
- CONT_AD(2018)627870 -  
-
CONT 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją  
- CONT_AD(2019)628699 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę agencji zdecentralizowanych  
- BUDG_AD(2018)628606 -  
-
BUDG 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie osób z zespołem Downa  
- P8_DCL(2016)0118 - Wygasła  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 69 - 22-02-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie uczynienia UE strefą wolną od delfinariów  
- P8_DCL(2016)0104 - Wygasła  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 46 - 04-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia efektywności energetycznej na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych  
- P8_DCL(2016)0103 - Wygasła  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 101 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe