Jens HOLM : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 27-09-2006 / 13-07-2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 27-09-2006 / 13-07-2009 : Vänsterpartiet (Szwecja)

Deputowani 

 • 11-10-2006 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 12-10-2006 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

Zastępstwo 

 • 05-10-2006 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 05-10-2006 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 10-10-2006 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 24-10-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania  
- ENVI_AD(2009)416291 -  
-
ENVI 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury EN  
- INTA_AD(2007)384286 -  
-
INTA 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych  
- P6_DCL(2007)0040 - Przyjęta  
Jens HOLM , Rebecca HARMS , John BOWIS , Martine ROURE , Mojca DRČAR MURKO  
Data otwarcia : 23-04-2007
Termin : 06-09-2007
Przyjęto : 25-09-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0407
Liczba sygnatariuszy : 432 - 06-09-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia w Unii Europejskiej zakazu sprzedaży lamp jarzeniowych  
- P6_DCL(2007)0029 - Wygasła  
Caroline LUCAS , Mojca DRČAR MURKO , Karin SCHEELE , Satu HASSI , Jens HOLM  
Data otwarcia : 12-03-2007
Termin : 12-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 193 - 12-06-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.