Charles TANNOCK : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Praw Człowieka

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony  
- AFET_AD(2016)592207 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie zapobiegania radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego  
- AFET_AD(2018)627593 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019  
- AFET_AD(2018)623654 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 

With a potential customer base of over 500 million, surely one of the most indisputable benefits of EU membership is the ability to trade with and set up shop in any one of the EU’s 28 Member States. Many have taken advantage of this opportunity, which increases competition, drives innovation and promotes prosperity. However, it is clear that e-government services vary hugely between Member States and information on business registries and requirements can be patchy. I am therefore voting in support of this proposal to reduce burdens on entrepreneurs seeking to establish a business or branch in another Member State via digital means. There are measures in the report which make it the norm to only have to submit documents once and not have to be physically present in the country in which the business is being established. Given the digitalisation in all areas of life, this seems to be a practical and timely approach. I am pleased to support this tightening up of regulations and hope that many across Europe see their businesses flourish as a result of it.

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) EN  
 

I am aware of the deep concern amongst many of my constituents about the undeniable threats to the environment, biodiversity and climate as a result of the impact on our planet of the choices we make. Recent protests in my constituency of London such as the Climate Strike in March attended by school children have pressed this point home. I am pleased therefore to see that the EU’s funding instrument for the environment and climate action, LIFE, could see an increased budget of EUR 5.45 billion for the next programme from 2021. LIFE has already funded 244 projects in the UK since its inception in 1992 and EUR 262 million of EU funds have been channelled back into environmental projects. In London we have seen a range of initiatives win this funding from local clean up projects, and social housing improvements, to efforts to reduce food waste in the capital. I am pleased to see that the programme remains open to association with non-EU countries and so I hope that the UK government will consider adding this to the long list of other instruments to which we should request an opt-in when the UK leave the EU.

Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) EN  
 

. ‒ Increasing concern about the scale of migration from the EU has placed border control at the forefront of the public’s consciousness, particularly in recent years amidst the Brexit saga. An enhanced information-sharing system is urgently required if public trust in the European Union’s border security is to be maintained. In the UK this is particularly important given all we stand to lose in terms of cooperation and information sharing should a security-cliff-edge, no-deal Brexit take place.
This proposal would collate all EU information systems and provide a fast, simple and efficient tool enabling border officials to make quick judgements at the border gate. Biometric and biographical data could be cross-referenced and searched across multiple databases simultaneously, which would provide a powerful new system for the EU as a whole. I am pleased therefore to vote in favour of this proposal and I sincerely hope that the UK will be permitted to participate for the foreseeable future.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie upamiętnienia ofiar Holokaustu i wsparcia dla utworzenia Centrum Pamięci o Holokauście – Babi Jar  
- P8_DCL(2016)0136 - Wygasła  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 135 - 13-03-2017

Oświadczenia