Mary HONEYBALL : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodnicząca 

 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Prawna
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Prawna

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym oraz potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu  
- CULT_AD(2017)593851 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie sprawozdania w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 116 ust. 7 Regulaminu) w latach 2014–2015  
- JURI_AD(2016)571798 -  
-
JURI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) EN  
 

Leaving the EU with no transitional arrangements would have catastrophic consequences on jobs and our economy. To provide stability for people and businesses, the only viable solution would mean agreeing to measures falling under the jurisdiction of the European Court of Justice.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zapobiegania zjawisku seksizmu w reklamach z udziałem kobiet  
- P8_DCL(2016)0067 - Wygasła  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 100 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności  
- P8_DCL(2016)0052 - Wygasła  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 310 - 28-07-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe