Niki TZAVELA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Europa Wolności i Demokracji - Wiceprzewodnicząca
 • 16-02-2010 / 26-01-2012 : Europa Wolności i Demokracji - Wiceprzewodnicząca/Członkini prezydium
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Europa Wolności i Demokracji - Skarbniczka/Wiceprzewodnicząca /Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 24-02-2014 : Popular Orthodox Rally - G. Karatzaferis (Grecja)
 • 25-02-2014 / 30-06-2014 : Independent (Grecja)

Wiceprzewodnicząca 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 22-06-2010 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-09-2009 / 30-01-2012 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 16-09-2009 / 12-03-2012 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 21-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 13-10-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 13-10-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 13-10-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15-01-2013 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych  
- ITRE_AD(2013)514770 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi  
- ITRE_AD(2012)485932 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie roli polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście strategii „UE 2020”  
- ITRE_AD(2012)478401 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów  
- ITRE_AD(2013)508180 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie innowacji w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie bohaterskich wysiłków pracowników i strażaków w elektrowni atomowej Fukushima Daiichi  
- P7_DCL(2011)0023 - Wygasła  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Data otwarcia : 09-05-2011
Termin : 15-09-2011
Liczba sygnatariuszy : 156 - 16-09-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie