Sari ESSAYAH : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Suomen kristillisdemokraatit (Finlandia)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki spójności UE  
- EMPL_AD(2011)454444 -  
-
EMPL 
OPINIA Unia innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie  
- EMPL_AD(2011)456694 -  
-
EMPL 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair  
- EMPL_AD(2013)516703 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych  
- EMPL_AD(2012)485939 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe