Elena Oana ANTONESCU : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej;  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję nr 1336/97/WE  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie WPR do 2020 r. – sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania obciążenia, jakim są choroby alergiczne  
- P7_DCL(2013)0022 - Wygasła  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 179 - 21-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie pracowników służby zdrowia w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2010)0040 - Wygasła  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Data otwarcia : 17-05-2010
Termin : 17-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 182 - 09-09-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia programu Erasmus dla młodych rolników  
- P7_DCL(2010)0025 - Wygasła  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 135 - 09-09-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe