• Sophie   AUCONIE  

Sophie AUCONIE : Opinia(-e) jako sprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  
- ENVI_AD(2012)487721 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie Europejskiego wymiaru sportu  
- ENVI_AD(2011)467280 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego  
- ECON_AD(2011)467146 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie przyszłości usług socjalnych użyteczności publicznej  
- ECON_AD(2011)452520 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu  
- REGI_AD(2011)456823 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wdrażania dyrektywy o usługach 2006/123/WE  
- ECON_AD(2010)454448 -  
-
ECON