Roberto GUALTIERI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Włochy)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie sprawozdania pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”.  
- AFCO_AD(2012)496288 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009 r., przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z częścią II sekcją G pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.  
- BUDG_AD(2011)452859 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych  
- BUDG_AD(2010)443098 -  
-
BUDG 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (2011 r.)  
- AFCO_AD(2013)521726 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do powierzania Europejskiemu Instytutowi Uniwersyteckiemu we Florencji historycznych materiałów archiwalnych należących do instytucji  
- AFCO_AD(2013)506236 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej  
- AFCO_AD(2012)489365 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe