Marta ANDREASEN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Europa Wolności i Demokracji - Członkini
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Europa Wolności i Demokracji - Wiceprzewodnicząca/Członkini prezydium
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Komisja Budżetowa
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Komisja Petycji
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie poprawy zarządzania gospodarką i ram stabilności Unii Europejskiej, w szczególności w strefie euro  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów 
Posłowie mogą przedkładać przewodniczącemu pytania dotyczące Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów oraz zakresu ich obowiązków. Art. 32 ust. 2 Regulaminu

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania włączenia społecznego i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy  
- P7_DCL(2014)0009 - Wygasła  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 75 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie naruszenia prawa własności w związku z ustawą o strefie przybrzeżnej w regionie Costa Brava (Katalonia, Hiszpania)  
- P7_DCL(2011)0009 - Wygasła  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS I VIES  
Data otwarcia : 07-03-2011
Termin : 09-06-2011
Liczba sygnatariuszy : 202 - 09-06-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe