• Catherine   BEARDER  

Catherine BEARDER : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wspierania rozwoju poprzez handel  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: odpowiedzialna i przejrzysta postawa przedsiębiorstw a trwały wzrost  
- INTA_AD(2013)497944 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki  
- INTA_AD(2012)497943 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu  
- TRAN_AD(2012)483778 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę i rybołówstwa metodami tradycyjnymi oraz reformy wspólnej polityki rybołówstwa  
- REGI_AD(2012)483782 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie Europy efektywnie korzystającej z zasobów  
- INTA_AD(2012)480778 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie przeglądu szóstego programu działań w zakresie środowiska naturalnego oraz określenia priorytetów dla siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie zewnętrznego wymiaru polityki społecznej, promowania norm pracy i norm społecznych oraz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw europejskich  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie strategii UE w dziedzinie integracji Romów  
- REGI_AD(2011)452865 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie zmiany planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii  
- REGI_AD(2010)448974 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie zintegrowanej polityki morskiej (IMP) – ocena dokonanych postępów i nowe wyzwania  
- REGI_AD(2010)442787 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu (2011)  
- REGI_AD(2009)430326 -  
-
REGI