Nuno TEIXEIRA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 16-09-2009 / 17-01-2010 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
  • 18-01-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa – komunikat ogólny  
- REGI_AD(2012)483783 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej  
- REGI_AD(2010)430981 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie strategii na rzecz obszaru atlantyckiego w ramach polityki spójności UE  
- TRAN_AD(2012)485938 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej  
- REGI_AD(2011)462637 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z wysokimi wskaźnikami chorób niezakaźnych na wyspach  
- P7_DCL(2014)0002 - Wygasła  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 61 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie regionalnych strategii dotyczących energii odnawialnej na wyspach znajdujących się w UE  
- P7_DCL(2013)0020 - Wygasła  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 62 - 21-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie stymulowania rozwoju turystyki wodnej w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2012)0038 - Wygasła  
Nuno TEIXEIRA , Izaskun BILBAO BARANDICA , Carlo FIDANZA , Silvia-Adriana ȚICĂU , Giommaria UGGIAS  
Data otwarcia : 10-12-2012
Termin : 14-03-2013
Liczba sygnatariuszy : 67 - 20-02-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe