Luís Paulo ALVES : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugalia)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zwalczania bezrobocia osób młodych: możliwe rozwiązania  
- REGI_AD(2013)510752 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie przyszłości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  
- REGI_AD(2011)458568 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa – komunikat ogólny  
- REGI_AD(2012)483783 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę i rybołówstwa metodami tradycyjnymi oraz reformy wspólnej polityki rybołówstwa  
- REGI_AD(2012)483782 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi  
- REGI_AD(2011)460746 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie sieci na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2011)0034 - Wygasła  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Data otwarcia : 04-07-2011
Termin : 04-11-2011
Liczba sygnatariuszy : 88 - 27-10-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe