Josefa ANDRÉS BAREA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Komisja Rybołówstwa
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie sposobu, w jaki Unia Europejska może przyczynić się do stworzenia środowiska przyjaznego dla przedsiębiorstw i firm oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, które sprzyjałoby tworzeniu miejsc pracy  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wymiaru rozwojowego praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych: wpływu na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe