Kriton ARSENIS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Grecja)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Grecja)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rybołówstwa

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zalecenia dla Rady dotyczącego 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie włączenia zespołu wieloważnego uczulenia na substancje chemiczne i nadwrażliwości elektromagnetycznej do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Wygasła  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 188 - 14-06-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie ryb jako wspólnego dobra  
- P7_DCL(2011)0047 - Przyjęta  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data otwarcia : 30-11-2011
Termin : 29-03-2012
Przyjęto : 18-04-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0129
Liczba sygnatariuszy : 390 - 29-03-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie chiropraktyki  
- P7_DCL(2010)0046 - Wygasła  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 72 - 15-10-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe