Patrice TIROLIEN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Francja)

Wiceprzewodniczący 

  • 13-09-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
  • 16-09-2009 / 12-09-2012 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia w obszarze rybołówstwa i zdrowia zwierząt ze względu na zmianę statusu Majotty względem Unii Europejskiej  
- REGI_AD(2013)519805 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej niektóre dyrektywy w obszarze środowiska, rolnictwa, polityki społecznej i zdrowia publicznego ze względu na zmianę statusu Majotty względem Unii Europejskiej  
- REGI_AD(2013)519804 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)  
- REGI_AD(2012)489549 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie „niebieskiego” wzrostu – wzmocnienie zrównoważonego wzrostu w unijnym sektorze żeglugi, transporcie morskim i sektorze turystycznym  
- REGI_AD(2013)506188 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie „innowacji w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy”  
- REGI_AD(2013)506150 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej  
- REGI_AD(2012)494699 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie regionalnych strategii dotyczących energii odnawialnej na wyspach znajdujących się w UE  
- P7_DCL(2013)0020 - Wygasła  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 62 - 21-01-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe