Francisco ASSIS : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Portugalska)

Predsednik 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Mercosurjem

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za človekove pravice
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija za odnose z Mercosurjem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za človekove pravice

Namestnik 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o obravnavi vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju  
- AFET_AD(2017)603109 -  
-
AFET 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume  
- TRAN_AD(2018)627581 -  
-
TRAN 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
MNENJE s priporočili Komisiji o določbah civilnega prava o robotiki  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Evropska mejna in obalna straža (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) PT  
 

Assegurar que as fronteiras externas da UE são geridas de forma eficaz constitui uma prioridade. Fronteiras externas seguras são vitais para garantir uma livre circulação genuína no espaço Schengen. A Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras tem um importante papel a desempenhar no apoio e na ajuda para coordenar o trabalho dos Estados-Membros a esse respeito.

Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) PT  
 

O grupo S&D está comprometido em lutar por um ambiente digital justo e em melhorar este novo mundo digital. Este regulamento sobre plataformas online será outra peça no quebra-cabeças de uma Europa digital que deve funcionar para todos. As plataformas online, em muitos casos, multiplicaram a escolha e levaram a preços mais atraentes para os consumidores. Além disso, permitem muitas vezes aos utilizadores de pequenas empresas venderem facilmente os seus bens e serviços em toda a Europa, trazendo benefícios tangíveis para as nossas PME. Este Regulamento é um grande passo na direção correta. Vai começar a ser aplicado diretamente nos Estados-Membros já no próximo ano, pelo que as nossas empresas e consumidores começarão a ver muito em breve os benefícios de uma economia online mais justa.

Program za pravosodje (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) PT  
 

Esta nova proposta apoiará os cidadãos, as organizações da sociedade civil, os jornalistas e as pequenas e médias empresas em litígios relacionados com as violações do Estado de Direito, os princípios democráticos e os direitos fundamentais. Tem por isso o meu voto favorável.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o okrepitvi strategije za atlantsko regijo EU  
- P8_DCL(2015)0024 - Zastarano  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Datum predložitve : 24-06-2015
Pretek roka : 24-09-2015
Število podpisnikov : 34 - 25-09-2015
Pisna izjava proti nasilju v nogometu in pri drugih športnih dogodkih  
- P8_DCL(2015)0002 - Zastarano  
José BLANCO LÓPEZ , Elena VALENCIANO , Marc TARABELLA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Mercedes BRESSO , Aldo PATRICIELLO , Alessandra MORETTI , Dietmar KÖSTER , Virginie ROZIÈRE , Eric ANDRIEU , Ismail ERTUG , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Izaskun BILBAO BARANDICA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Javier NART , Merja KYLLÖNEN , Stefan ECK , Ivo VAJGL , Marijana PETIR , Francisco ASSIS , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Clara AGUILERA , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ernest URTASUN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ  
Datum predložitve : 12-01-2015
Pretek roka : 12-04-2015
Število podpisnikov : 142 - 17-04-2015

Izjave 

Izjava o finančnih interesih