Nedzhmi ALI : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (Bolgarija)

Podpredsednik 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračun
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračun
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam  
- BUDG_AD(2018)626966 -  
-
BUDG 
MNENJE predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta  
- BUDG_AD(2018)625573 -  
-
BUDG 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja  
- CONT_AD(2018)627870 -  
-
CONT 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
MNENJE o izvajanju določb Pogodbe o pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo  
- CONT_AD(2019)628699 -  
-
CONT 
MNENJE o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami  
- BUDG_AD(2018)628606 -  
-
BUDG 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o ljudeh z downovim sindromom  
- P8_DCL(2016)0118 - Zastarano  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 69 - 22-02-2017
Pisna izjava o prizadevanjih, da bi EU postala območje brez delfinarijev  
- P8_DCL(2016)0104 - Zastarano  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Datum predložitve : 03-10-2016
Pretek roka : 03-01-2017
Število podpisnikov : 46 - 04-01-2017
Pisna izjava o povečanju energijske učinkovitosti na podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih  
- P8_DCL(2016)0103 - Zastarano  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 101 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih