Ismail ERTUG : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Namestnik 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o postopkih in praksi v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o cilju glede hudih poškodb v cestnem prometu  
- P8_DCL(2016)0004 - Zastarano  
Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL  
Datum predložitve : 18-01-2016
Pretek roka : 18-04-2016
Število podpisnikov : 275 - 19-04-2016
Pisna izjava o raku in primarni preventivi  
- P8_DCL(2015)0054 - Zastarano  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 146 - 06-01-2016
Pisna izjava o ustrahovanju in nasilju v šolah  
- P8_DCL(2015)0028 - Zastarano  
Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 119 - 08-12-2015

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt