Lissy GRÖNER : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetutskottet
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska organisationen för regionalt samarbete (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetutskottet
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Sydasien

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007  
- FEMM_AD(2009)418106 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över förslaget om rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning  
- CULT_AD(2009)415268 -  
-
CULT 
YTTRANDE över bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi  
- FEMM_AD(2008)409691 -  
-
FEMM 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om inrättandet av en EU-täckande telefonjour för personer som fallit offer för människohandel  
- P6_DCL(2007)0035 - Bortfaller  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Ingiven : 28-03-2007
Frist : 28-06-2007
Antal undertecknare : 306 - 28-06-2007
Skriftlig förklaring om respekten för de mänskliga rättigheterna i samband med OS i Peking 2008  
- P6_DCL(2006)0075 - Bortfaller  
Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN  
Ingiven : 23-10-2006
Frist : 01-02-2007
Antal undertecknare : 85 - 01-02-2007
Skriftlig förklaring om kvinnors självbestämmanderätt, adekvat sexualundervisning och familjeplanering i EU  
- P6_DCL(2005)0079 - Bortfaller  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Ingiven : 12-12-2005
Frist : 12-03-2006
Antal undertecknare : 84 - 12-03-2006

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.