Amelia ANDERSDOTTER : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Sverige)

Ledamot 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för internationell handel
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontrollutskottet
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om främjande av social inkludering och bekämpande av all slags diskriminering på arbetsmarknaden  
- P7_DCL(2014)0009 - Bortfaller  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Ingiven : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal undertecknare : 75 - 17-04-2014
Skriftlig förklaring par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni  
- P7_DCL(2013)0014 - Bortfaller  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 230 - 10-12-2013

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen