Sylviane H. AINARDI : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti communiste français (Frankrike)

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 17-01-2002 / 11-05-2003 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 23-09-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för regionalpolitik, transport och turism
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet

Suppleant 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för regionalpolitik, transport och turism
 • 17-01-2002 / 22-09-2002 : Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128