Claudette ABELA BALDACCHINO : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Ledamot 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

Suppleant 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Budgetutskottet
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bekämpning av den höga förekomsten av icke-överförbara sjukdomar bland öbefolkningar  
- P7_DCL(2014)0002 - Bortfaller  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 61 - 14-04-2014
Skriftlig förklaring om bekämpning av prostatacancer i Europeiska unionen  
- P7_DCL(2014)0001 - Bortfaller  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 162 - 14-04-2014

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen