• Marie-Christine   ARNAUTU  

Marie-Christine ARNAUTU : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021  
- TRAN_AD(2017)604687 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014, (EU) nr 652/2014 och Europaparlamentets och rådets beslut 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över en europeisk agenda för delningsekonomin  
- TRAN_AD(2017)597749 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2015  
- TRAN_AD(2017)595599 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015  
- TRAN_AD(2017)595619 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015  
- TRAN_AD(2017)595647 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över rapporten om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster  
- TRAN_AD(2016)585500 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik  
- TRAN_AD(2016)585808 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket  
- TRAN_AD(2016)585780 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över en EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas  
- TRAN_AD(2016)583876 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017  
- TRAN_AD(2016)584223 -  
-
TRAN