• Marie-Christine   ARNAUTU  

Marie-Christine ARNAUTU : Muntliga frågor - 8:e valperioden 

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136