Marie-Christine ARNAUTU : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Grupplösa
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Gruppen Nationernas och friheternas Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Frankrike)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Frankrike)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 28-08-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021  
- TRAN_AD(2017)604687 -  
-
TRAN 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott (A8-0111/2019 - Milan Zver) FR  
 

La mobilité des étudiants est une bonne chose, mais le cadre de ce programme est trop large à mes yeux et je regrette le quasi triplement du budget. Je considère au contraire que le programme gagnerait en efficacité en se concentrant sur un nombre restreint d’objectifs plutôt que de devenir un programme fourre-tout, conduisant jusqu’à une utilisation des fonds à destination des migrants par exemple, ce qui est un dévoiement scandaleux du programme Erasmus.
Pour toutes ces raisons, je me suis abstenue.

Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) FR  
 

L’idée sous-jacente à ce texte, à savoir d’orienter les investissements de l’UE vers des activités durables est intéressante, mais il ressort de la lecture une multiplication de procédures qui rendent la disposition quasi inapplicable. Aussi je ne peux y souscrire et j'ai voté contre.

Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) FR  
 

Ce rapport vise à renforcer encore davantage les pouvoirs de l’UE dans le domaine militaire alors que celui-ci devrait rester de la compétence des États Membres. J’ai donc voté contre.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om skyddsstatus för Canis lupus  
- P8_DCL(2016)0127 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 15 - 13-03-2017

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen