Antanas GUOGA : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 05-10-2016 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litauen)
 • 10-10-2016 / 01-07-2019 : Independent (Litauen)

Vice ordförande 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 03-10-2016 / 18-01-2017 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 14-07-2014 / 04-10-2016 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 05-10-2016 / 18-01-2017 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 
YTTRANDE över genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I voted in favour of the report. The report approves the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

I voted against the report. The proposed revision aims to facilitate the free movement of workers and to protect their rights while reinforcing the tools for national authorities to fight risks of abuse or fraud. However, the compromise texts were not discussed enough and many unresolved problematic areas, for example regarding the mobility of workers, remain.

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I voted in favour of the report. The proposal sets, for the first time ever, CO2 emissions performance standards for lorries. Parliament adopted the 15% reduction for 2025 and 30% from 2030. The latter will be assessed during the review in 2022 in accordance with the European Union commitments under the Paris Agreement.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om arbetstagarrättigheter för proffsidrottare  
- P8_DCL(2016)0096 - Bortfaller  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 104 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om den digitala teknikens potential att förbättra och sprida tillgången till kunskap  
- P8_DCL(2016)0085 - Bortfaller  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 81 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om stöd för ett ökat antal tillgängliga toaletter för personer med funktionsnedsättning i EU  
- P8_DCL(2016)0044 - Bortfaller  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 124 - 28-07-2016

Förklaringar