Petras AUŠTREVIČIUS : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 04-11-2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Vice ordförande
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litauen)

Ordförande 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för regional utveckling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för regional utveckling

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

BETÄNKANDE om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer  
- A8-0246/2017 -  
-
AFET 

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 
YTTRANDE över kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet  
- AFET_AD(2016)585433 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer 
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) EN  
 

I have supported the EU budget for 2019, its commitment appropriations are for 2019 total equals EUR 165.8 billion and in payment appropriations total EUR 148.2 billion. The main priorities among others are the youth, boosting employment and tackling migration. I think it is very important that EUR 490 million are foreseen for Erasmus + programmes and to encourage innovation. I believe that it reflects current EU priorities and that a good compromise has been reached.

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 

The European Union today is facing a huge number of global and security challenges on the international scene – from interstate conflicts and terrorism to hybrid warfare and cyber-attacks. These are challenges that cannot be overcome by any single Member State. The EU should follow its responsibility to safeguard its own security, bring more confidence and credibility to its own external policy and embrace its role as a global player seeking peace and human development worldwide. This is what our citizens expect from us and what our partners demand.

Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (A8-0400/2018 - Yana Toom) EN  
 

There is no doubt that digital skills will become the basis of our near future and digital education will play a key role in this regard. It will bring new opportunities as well as new challenges for economic growth, our daily lives and education systems. Unfortunately, the European education scheme currently does not have a mandatory basis for evaluating digital skills. Moreover, there is a huge difference in using technology in class across European Union Member States. Therefore, there is a high and essential demand for the development of an EU-wide strategy for education in digital skills and for the setting of common goals for reaching a given level of digital competence. Thus, I welcome and support this resolution, and my vote was in favour.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bevarande av minnet av offren för förintelsen och stöd till inrättandet av Babi Yar Holocaust Memorial Center  
- P8_DCL(2016)0136 - Bortfaller  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 135 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om behovet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för att stödja regional tillgänglighet  
- P8_DCL(2016)0129 - Bortfaller  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 106 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om att underlätta regionala och lokala myndigheters tillgång till europeiska struktur- och investeringsfonder  
- P8_DCL(2016)0075 - Bortfaller  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 58 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  06M021
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M05090
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadress 

  European Parliament
  Rue de Trêves
  Willy Brandt 06M021
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: