Marco AFFRONTE : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Italien)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (Italien)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (Italien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Fiskeriutskottet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Fiskeriutskottet

Suppleant 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Utskottet för framställningar
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förbud mot fiske med drivgarn, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 812/2004, (EG) nr 2187/2005 och (EG) nr 1967/2006 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 894/97  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om huruvida höghastighetsjärnvägen mellan Lyon och Turin verkligen bör byggas  
- P8_DCL(2016)0111 - Bortfaller  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 43 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om internationell kartläggning av områden med skräp som flyter runt på haven  
- P8_DCL(2016)0093 - Bortfaller  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 86 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om minskade föroreningar av mikroplast  
- P8_DCL(2016)0006 - Bortfaller  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Ingiven : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal undertecknare : 340 - 02-05-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen