Laura AGEA : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegationen för förbindelserna med Palestina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Palestina

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för framställningar
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för framställningar

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)  
- A8-0461/2018 -  
-
EMPL 

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014-2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag  
- LIBE_AD(2016)578563 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över att tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt  
- EMPL_AD(2015)552096 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning  
- EMPL_AD(2015)544202 -  
-
EMPL 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över en stadga för sociala och solidariska företag  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över modernisering av utbildningen i EU  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om huruvida höghastighetsjärnvägen mellan Lyon och Turin verkligen bör byggas  
- P8_DCL(2016)0111 - Bortfaller  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 43 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om skatt som tas ut på hygienprodukter för kvinnor, t.ex. tamponger  
- P8_DCL(2016)0089 - Bortfaller  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 109 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om behovet av en särskild investeringsplan för delregioner med hög arbetslöshet  
- P8_DCL(2016)0079 - Bortfaller  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 155 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen