Lucy ANDERSON : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Förenade kungariket)

Vice ordförande 

 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism
 • 12-02-2019 / 21-02-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Suppleant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 19-01-2017 / 11-02-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över rapporten om tillämpningen av direktivet om posttjänster  
- IMCO_AD(2016)576837 -  
-
IMCO 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)  
- IMCO_AD(2018)619085 -  
-
IMCO 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

En europeisk pelare för sociala rättigheter (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) EN  
 

. ‒ Across Europe, millions of people are facing the terrible impact of poverty pay, increased job insecurity and cuts to essential public services. This impact has been especially negative overall for black workers, migrants and women. In some countries, such as the UK, the unemployed and disabled have suffered particular hardship and restrictions of benefits. Average unsecured debt in the UK has hit a recent high of well over a quarter of household income. The European Union must act now decisively to address this situation or risk alienating still more of our population.
This European Parliament resolution sets out in detail some of the measures that are necessary to create a fairer labour market and state support systems through a European pillar of social rights. These must include legislation, governance mechanisms and financial instruments. And an absolute priority should be effective regulation to promote quality work and prevent bogus self-employment through online platforms and otherwise, together with large-scale investment in housing, health, transport and childcare for the long-term good of all and not carried out for private profit.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om en EU-omfattande policy för rimliga priser på mat och dryck på flygplatser  
- P8_DCL(2016)0094 - Bortfaller  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 45 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om prioriteringen av en europeisk alkoholstrategi  
- P8_DCL(2016)0088 - Bortfaller  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 50 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om stöd för ett ökat antal tillgängliga toaletter för personer med funktionsnedsättning i EU  
- P8_DCL(2016)0044 - Bortfaller  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 124 - 28-07-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen