Lars ADAKTUSSON : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Kristdemokraterna (Sverige)

Vice ordförande 

 • 16-10-2014 / 23-09-2018 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
 • 14-07-2014 / 23-09-2018 : Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Utskottet för transport och turism

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer  
- A8-0246/2017 -  
-
AFET 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)  
- AFET_AD(2016)584014 -  
-
AFET 
YTTRANDE över att förhindra radikalisering och att EU-medborgare rekryteras av terroristorganisationer  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer 
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Städernas roll inom unionens institutionella ramar (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande städernas roll inom unionens institutionella ramar. Genom regionkommittén har EU:s städer idag en viktig roll som främjare av dialog och aktiv deltagare i EU:s beslutsprocess. Att städerna får komma till tals och kan påverka EU är demokratiskt viktigt när man betänker antalet EU-medborgare som bor och verkar i dem, en aspekt som dagens betänkande förtjänstfullt lyfter fram. Betänkandet innehåller dock ett flertal förslag som jag är mycket tveksam till. Förslag som riskerar att leda till mer administration och onödig byråkrati. Det främjar varken städerna eller EU. Jag valde därför att rösta mot betänkandet.

Klimatdiplomati (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)  
 

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande klimatdiplomati som uppmanar medlemsstaterna att ta gemensamt ansvar för de klimatförändringar jorden står inför. I betänkandet omnämns klimatflyktingar flera gånger, ett begrepp som jag menar är problematiskt av olika anledningar, bland annat för att det saknas en tydlig beskrivning av vad som avses och vilka som innefattas. Få verkar veta vad uttrycket innebär i praktiken. Det riskerar således uppstå oklarheter kring definitionen. Det finns dessutom en uppenbar risk för att ordet flykting urvattnas och att det uppstår kontroverser kring vad en flykting är och vem som har flyktingstatus. Klimatflyktingar tenderar att migrera korta distanser och ofta inom det egna landet, det är idag snarare ett regionalt problem än ett globalt sådant. Jag röstade därför för rapporten i sin helhet, men emot skrivningar innehållande begreppet.

Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)  
 

Betänkandet avser EU:s ungdomspolitiska insatser i framtiden och man menar att brexit samt stigande utgifter kommer att påverka EU:s ungdomspolitik negativt. Man vill öka investeringar inom utbildning och kultur och man framhåller att EU:s program som Erasmus+ bör förstärkas och få ökad finansiering. KD är emot avsevärt stigande anslag och en svällande budgetram som blir kostsam för medlemsländerna och därför röstade jag emot betänkandet.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om främjande av religionsfrihet i Pakistan och fördömande av det oberättigade frihetsberövandet av Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Bortfaller  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Ingiven : 25-05-2016
Frist : 25-08-2016
Antal undertecknare : 282 - 25-08-2016
Skriftlig förklaring om kanalisering av EU-stöd till terrororganisationer  
- P8_DCL(2015)0005 - Bortfaller  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Ingiven : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Antal undertecknare : 65 - 11-05-2015

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part