Marina ALBIOL GUZMÁN : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Izquierda Unida (Spanien)

Vice ordförande 

 • 07-07-2014 / 15-07-2014 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-10-2014 / 14-02-2017 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för framställningar
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för framställningar
 • 15-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utveckling
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utveckling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer  
- DEVE_AD(2016)576986 -  
-
DEVE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer 
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) ES  
 

He votado en contra de este informe porque está muy lejos de lo que el propio informe del grupo de expertos aconsejó: un enfoque global sobre las finanzas sostenibles que hacía referencia a la necesidad de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. No habrá finanzas sostenibles sin compromiso con la justicia social y sin control democrático de las inversiones. La lucha contra la exclusión y la mejora de la calidad democrática en todos los ámbitos son una exigencia en la batalla del siglo: hacer que nuestro planeta siga siendo sostenible. El informe carece de ambición y de medidas a la altura del desafío que abordamos por eso he votado en contra.

Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) ES  
 

He votado en contra de este informe porque sigue la lógica de recortes y austeridad característica de las instituciones europeas. En este caso, se propone una reducción del presupuesto del Parlamento Europeo para el año 2020, pero a mi juicio, los recortes no se producen en las partidas que serían necesarias, como, por ejemplo, el salario y los complementos de los diputados. Por contra, se propone precarizar los trabajadores del servicio de traducción e interpretación, o se niegan sueldos dignos para los becarios. Por ello he votado contra.

Nödsituationen i Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) ES  
 

He votado en contra de esta propuesta de Resolución común ya que respalda la vía golpista, de intervención e injerencia externa en Venezuela.
Desde mi grupo, tal y como planteamos en nuestra Resolución, apostamos por el diálogo, desde el respeto a los poderes democráticamente electos en Venezuela y a la Constitución venezolana, como única vía efectiva para afrontar la difícil situación que vive el pueblo venezolano, situación que es consecuencia de años de injerencia externa de los EE. UU. y sus países aliados, sanciones y guerra económica.
Considero lamentable que este Parlamento vuelva, una vez más, a ponerse del lado de los golpistas, de respaldar con este tipo de resoluciones la estrategia injerencista de los EE. UU. dando la espalda al Derecho internacional, a la soberanía del pueblo venezolano y al diálogo.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om den sociala och solidariska ekonomin  
- P8_DCL(2016)0124 - Bortfaller  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Ingiven : 30-11-2016
Frist : 01-03-2017
Antal undertecknare : 35 - 02-03-2017
Skriftlig förklaring om Leonard Peltier  
- P8_DCL(2016)0113 - Bortfaller  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 29 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om människors värdighet i livets slutskede  
- P8_DCL(2015)0055 - Bortfaller  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 95 - 06-01-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen