Lutz GOEPEL : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz, Island och Norge samt till det Europeiska ekonomiska områdets (EEA) gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Budgetkontrollutskottet

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 27-09-2005 : Utskottet för transport och turism
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 • 28-09-2005 / 14-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 31-01-2007 / 01-12-2008 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 10-05-2007 / 23-05-2007 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.