Roberta ANGELILLI : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italien)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italien)

Vice talman 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europaparlamentet
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europaparlamentet

Ledamot 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europaparlamentets presidium
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europaparlamentets presidium
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 18-03-2010 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av våld mot kvinnor  
- LIBE_AD(2014)524504 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

OPINION on protecting children in the digital world EN  
- LIBE_AD(2012)491241 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad  
- LIBE_AD(2010)452553 -  
-
LIBE 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om frihet för förtryckta minoriteter och folk  
- P7_DCL(2014)0004 - Bortfaller  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 38 - 14-04-2014
Skriftlig förklaring om förbättring av tidig diagnos av hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor  
- P7_DCL(2014)0003 - Bortfaller  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 151 - 14-04-2014
Skriftlig förklaring om kampen mot ätstörningar  
- P7_DCL(2013)0026 - Bortfaller  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Ingiven : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal undertecknare : 68 - 10-03-2014

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen