Petra DE SUTTER : Hem 

Ordförande 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

Ledamot 

CPCO  
Utskottsordförandekonferensen 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina 
Delegationen för förbindelserna med Indien 

Kontakt