Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring