Pedro APARICIO SÁNCHEZ : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ledamot 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
  • 07-02-2002 / 02-07-2003 : Delegationen för förbindelserna med Centralamerika och Mexiko
  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för regionalpolitik, transport och turism
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om kommissionens rapport om tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 3911/92 om export av kulturföremål och av rådets direktiv 93/7/EEG om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium - utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media och idrott  
- A5-0122/2001 -  
-
CULT 
Betänkande om förslag till rådets förordning om fördelning av tillstånd för tunga lastbilar som körs i Schweiz - utskottet för regionalpolitik, transport och turism  
- A5-0075/1999 -  
-
RETT 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128