Jan ANDERSSON : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sverige)

Ordförande 

 • 24-05-2005 / 14-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Vice ordförande 

 • 22-07-2004 / 23-05-2005 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 24-05-2005 / 15-01-2007 : Utskottsordförandekonferensen
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottsordförandekonferensen
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Japan

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över ansvarsfrihet för 2007: EU:s allmänna budget  
- EMPL_AD(2009)415269 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt  
- EMPL_AD(2008)414260 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget  
- EMPL_AD(2008)404795 -  
-
EMPL 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.