Pat the Cope GALLAGHER : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irland)

Ordförande 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriutskottet
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fiskeriutskottet

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för regional utveckling
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för regional utveckling

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2009  
- PECH_AD(2011)454553 -  
-
PECH 
YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014, ett avtal mellan Europeiska unionen och Norge om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014, ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009(2014 samt ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009(2014  
- PECH_AD(2010)448757 -  
-
PECH 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över uppföljning av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter  
- PECH_AD(2013)510583 -  
-
PECH 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden  
- REGI_AD(2010)430981 -  
-
REGI 
YTTRANDE över Europeiska investeringsbanken (EIB) – Årsredovisning 2008  
- REGI_AD(2010)430816 -  
-
REGI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen