Nuala AHERN : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Green Party (Irland)

Vice ordförande 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

Ledamot 

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Rumänien
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tillfälligt utskott för humangenetik och annan ny teknik inom den moderna medicinen
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett flerårigt program för att främja en effektiv energianvändning (1998-2002) - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén  
- A5-0010/2000 -  
-
ITRE 
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett flerårigt program för att främja en effektiv energianvändning (Save) (1998-2002) - utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi  
- A5-0015/1999 -  
-
ITRE 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128