Mathieu GROSCH : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet
  • 21-07-2009 / 23-07-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Soziale Partei (Belgien)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för transport och turism
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för transport och turism

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Japan
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart  
- TRAN_AD(2014)524529 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillfälliga undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen  
- TRAN_AD(2013)502176 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- TRAN_AD(2011)454405 -  
-
TRAN 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över interimsbetänkandet för att nå ett positivt resultat när det gäller förfarandet för att godkänna den fleråriga budgetramen för 2014−2020  
- TRAN_AD(2012)489425 -  
-
TRAN 
YTTRANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006  
- TRAN_AD(2012)486053 -  
-
TRAN 
YTTRANDE över de politiska utmaningarna och budgetmedlen för ett hållbart EU efter 2013  
- TRAN_AD(2011)452825 -  
-
TRAN 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen