Liam AYLWARD : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irland)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för kultur och utbildning

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och avskaffande av bestämmelserna om frivillig märkning av nötkött  
- AGRI_AD(2012)483716 -  
-
AGRI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 64/432/EEG vad gäller databaser som är en del av medlemsstaternas övervakningssystem  
- AGRI_AD(2012)483737 -  
-
AGRI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om elektronisk identifiering av får (EID)  
- P7_DCL(2011)0051 - Bortfaller  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Ingiven : 30-11-2011
Frist : 15-03-2012
Antal undertecknare : 160 - 15-03-2012

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen