Louis GRECH : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 12-03-2013 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 12-03-2013 : Partit Laburista (Malta)

Vice ordförande 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 24-01-2012 / 12-03-2013 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ledamot 

 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetutskottet
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 12-03-2013 : Budgetutskottet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter  
- IMCO_AD(2012)473707 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter  
- IMCO_AD(2010)441007 -  
-
IMCO 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för turism i Europa  
- IMCO_AD(2011)454711 -  
-
IMCO 
YTTRANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- IMCO_AD(2010)430855 -  
-
IMCO 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen