Richard ASHWORTH : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 27-02-2018 : Gruppen Europeiska konservativa och reformister - Ledamot
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 31-03-2019 : Conservative Party (Förenade kungariket)
 • 01-04-2019 / 01-07-2019 : Change UK – The Independent Group (Förenade kungariket)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetutskottet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Budgetutskottet
 • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Budgetkontrollutskottet
 • 09-01-2015 / 18-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Budgetkontrollutskottet
 • 20-03-2018 / 01-07-2019 : Budgetkontrollutskottet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över palmolja och avverkning av regnskogar  
- AGRI_AD(2017)592126 -  
-
AGRI 
YTTRANDE över möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen.  
- BUDG_AD(2016)587434 -  
-
BUDG 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Situationen i Ungern (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EN  
 

The decision to advocate the launch of Article 7(1) proceedings against a Member State is not one we have taken lightly.
Our vote today is not an attack on Hungary nor an attack on its people.
Nor is our vote necessarily about the content of the report, flawed as it is.
Our decision concerns the question of European values, what they are and how we maintain and promote them.
Europe, and its neighbourhood, is a family of friendly nations which share the same values, such as freedom, democracy and the rule of law.
Like any family, we have disagreements and differences of opinion, yet these common values continue to bind us together.
Regrettably, it is clear that Mr. Orbán and the current Hungarian government have been distancing themselves from these values.
The launch of Article 7(1) proceedings would, in our view, provide an opportunity for a constructive and cooperative dialogue with the Hungarian Government, in order to prevent the undermining of the values which we all share.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om matsvinn  
- P8_DCL(2015)0001 - Bortfaller  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Ingiven : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal undertecknare : 179 - 17-04-2015

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part