Kader ARIF : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Frankrike)

Vice ordförande 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för internationell handel
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Utskottet för internationell handel

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Utskottet för utrikesfrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över moderniseringen av offentlig upphandling  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt III - kommissionen  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
YTTRANDE över parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2012 med rådets ändringar – alla avsnitt  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
YTTRANDE över den yttre dimensionen av socialpolitiken, främjande av arbetsnormerna och de sociala normerna och de europeiska företagens sociala ansvar  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om att erkänna räddningstjänstyrken som riskfyllda och upprätta en europeisk stadga  
- P7_DCL(2010)0015 - Bortfaller  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Ingiven : 24-03-2010
Frist : 08-07-2010
Antal undertecknare : 160 - 08-07-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen