Béla GLATTFELDER : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 10-07-2012 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
  • 11-07-2012 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungern)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för internationell handel
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för internationell handel

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
YTTRANDE över en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050  
- AGRI_AD(2011)467262 -  
-
AGRI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa  
- INTA_AD(2013)514643 -  
-
INTA 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen